IEEEE

IEEE (ay-tripıl-i), Institute of Electrical and Electronics Engineers anlamına gelir. İnsanlık yararına sürekli ilerleyen yeniliğe ve teknolojik mükemmeliyete adanmış bir kurum olan IEEE dünyanın en büyük mesleki örügütüdür. Elekrik, elektronik, programlama ve ilgili alanlardaki bilim ve teknoloji alanlarında çalışan profesyonele hizmet etmek için tasarlanmıştır.1 Ocak 1963’te AIEE (American Institute of Electrical Engineers) ve IRE’nin (Institute of Radio Engineers) birleşmesi ile IEEE şekillenmiştir. Kuruluşunda tamamı 140,000’i ABD’de yaşayan 150,000 üyesi bulunmaktaydı.IEEE’nin misyonu ve temel amacı teknolojik gelişimleri hızlandırmak ve insanlığın yararı için mükemmele ulaştırmaktır.

IEEE’nin vizyonu dünyadaki teknik topluluk ve teknik profesyoneller için vazgeçilmez olmak ve evrensel olarak küresel koşuların artılırılması doğrultusunda yapılan çalışmalarda teknoloji dünyası ve teknik profesyonellerce tanınır olmaktır.

IEEE Vizyonu

Teknolojik gelişme ve yenilikleri teşvik ederek küresel zenginliği artırmak, üyelerinin kişisel gelişimini sağlamak ve topluluğu dünya çapında ilerletmek.

IEEE Misyonu

İnsanlığın ve mesleğin yararı için elektro teknoloji, bilgi teknolojileri ve fen bilimleri hakkındaki mühendislik yöntemleri olan yaratmayı, geliştirmeyi, bütünlemeyi, paylaştırmayı ve bilgiyi uygulamayı teşvik etmektir.

IEEE Ahlak Kuralları

Biz IEEE üyeleri, dünyadaki yaşam kalitesini etkilemede teknolojimizin öneminin farkında olarak; ve mesleğimize, üyelere ve komitelerimize karşı kişisel ödevimizi kabul ederek, kendimizi buradaki ahlaki ve profesyonel tavra adıyor ve:

Güvenlik, sağlık ve toplumun iyiliği ile ilgili mühendislik kararlarını almada sorumluluğu kabul edeceğimizi ve çevreyi ve toplumu tehlikeye atabilecek etkenleri derhal açıklayacağımızı;
Açık veya hissedilen çıkar çatışmalarından her zaman kaçınacağımızı ve eğer var olursa etkilenen tarafları bilgilendireceğimizi;
Eldeki bilgiye dayanan tahminlerde ve hak iddialarında gerçekçi ve dürüst olacağımızı;
Rüşvetin her türlüsünü reddedeceğimizi;
Teknoloji anlayışını, uygun uygulamalarını ve olası sonuçlarını geliştireceğimizi;
Teknolojik rekabeti koruyacağımızı ve geliştireceğimizi, ve ancak eğitim ve deneyimle hak kazanıldığında veya ilgili kısıtlamaların tamamıyla ifşası sonrasında başkalarının teknolojik görevlerini üstleneceğimizi;
Hataları fark etmek ve düzeltmek için ve başkalarının katılımlarını sağlamak için teknik işin dürüst eleştirisini arayacağımızı, kabul edeceğimizi ve önereceğimizi;
Irk, dil, din, cinsiyet, özürlülük, yaş veya milliyet ayrımı yapmadan herkese eşit davranacağımızı;
Başkalarının malına,itibarına, veya işine kasten veya bilmeyerek zarar vermekten kaçınacağımızı;
Meslektaşlarıma ve kuruluş arkadaşlarıma mesleksel gelişimlerinde yardım edeceğimizi ve onların bu kurallara uymalarını destekleyeceğimizi, kabul ediyoruz.

XZX
IEEE Tarihçesi

IEEE ve öncüleri AIEE (American Institute of Electrical Engineers-Amerikan Elektrik Mühendisleri Kuruluşu) ve IRE(Institute of Radio Engineers- Radyo Mühendisleri Kuruluşu) 1884 yılına uzanır.

En başından beri IEEE, elektro teknolojinin ve bununla bağlantılı bilimlerin kuram ve uygulamalarını ileriye götürmüş, teknolojik yenilik ve gelişmeler için katalizör görevi yapmış ve üyelerinin ihtiyaçlarını geniş çeşitlilikteki program ve hizmetleriyle desteklemiştir.

19. Yüzyıldaki Büyüme:

19. yüzyılın son çeyreğine elektrik teknolojisindeki büyüme damgasını vurmuştur. 1880`lerin başında,

· telgraf kabloları ABD`yi çaprazlama donatmıştı.

· su altından kablo yoluyla Amerika ve Avrupa arasında bağlantı kurulmuştu.

· ark lambaları belli başlı şehirlerde kullanımdaydı.

· Thomas Edison`un Pearl Street İstasyonu New York`taki elektrik lambalarının güç ihtiyacını karşılıyordu.

· çok sayıda elektrikli alet üreten firma mevcuttu.

· telefonun haberleşme cihazı olarak önemi giderek artmaktaydı.

Teknolojideki bu büyüme ve Philadelphia`daki Franklin Kuruluşu`nun elektrik konulu uluslar arası bir sergi düzenleme planları; içinde Thomas Edison, Elihu Thomson ve Edwin Houston`un da bulunduğu, Amerika`nın önde gelen yirmi beş elektrik mühendisinin bir araya gelerek … bir toplumun oluşumu için çağrı yayımlamalarına yol açtı. 13 Mart 1884`te AIEE New York`ta kuruldu ve kısa sürede Amerikan elektrik mühendislerinin temsilcisi olarak kabul gördü.

AIEE –Kablolu Haberleşme Işık ve Güç:

Kuruluşundan itibaren AIEE`nin ana ilgi alanları şunlardı:

· Kablolu haberleşme ve

· Işık ve güç sistemleri.

Elektriğe dayalı sanayi standartlarının geliştirilmesinde öncü olan ve bu sürece etkin olarak katılan AIEE elektrikle ilgili standart çalışmaları için ABD geneline tesislerini yaydı. İlk 30 yıllık süreçte kuruluş şu gibi iç meselelerle yüzleşmiş ve bunlara çözüm bulmuştur:

· örgütlenme için kalıcı karargahların yerleştirilmesi

· uzaklara yayılmış üyelerle ve öğrencilerle kurulacak bağlantı için bir işleyiş geliştirilmesi

· artan uzmanlaşma sorununu çözmek için kurulan komiteler yardımıyla yeni teknik ilgi alanlarını teşvik etmek

Ancak 1912`den itibaren, genişlemekte olan radyo alanında uzmanlaşanların ilgi alanları ve ihtiyaçları yerel ve periyodik olarak yapılan teknik komite toplantılarıyla karşılanamamaya başladı.

ieee-logo2
IRE –Kablosuz Haberleşme:

İki büyük yerel örgütlenme –Telsiz ve Telgraf Mühendisleri Topluluğu ve Telsiz Kuruluşu–

birleşerek kablosuz haberleşmenin geliştirilmesine katılan bilim adamları ve mühendisler için bir kuruluş oluşturdular –Radyo Mühendisleri Kuruluşu.

IRE`nin başlangıç üyelerinin çoğu aynı zamanda AIEE`nin de üyesiydiler ve iki kuruluş birleşip IEEE`yi oluşturana kadar (1963) ortak üyelere sahip olmaya devam etti. IRE ve AIEE`nin yapısal gelişimi ve genel etkinlikleri benzerdi.

· Merkezi bir yönetimin altındaki profesyonel gruplarda uzmanlaşmış alt parçalar toplanmıştı.

· Coğrafi birimler ve öğrenci kolları oluşturulmuştu.

· Toplantılar ve yayınlar geniş bir literatür oluşturmayı ve bilgi alışverişini hızlandırıyordu.

Radyo teknolojinin doğası gereği IRE`nin ilgi alanı doğal sınırlarının çok ötesine geçti.Bu yüzden, yeni kuruluş birçok ülkeden üye çekti ve sonunda belirli alanlarda dünyanın birçok yerinde birimler kurdu. IRE Tutanakları`nın başlangıcından itibaren düzenli olarak ABD dışından yazarların yazıları yayımlandı.

“Elektronik`in” Katılımı

1930`larda elektronik elektrik mühendisliği terimleri arasına girdi. Elektronik mühendisleri IRE`nin üyesi olmaya başladılar fakat; elektron tüpü teknolojisinin uygulamaları o kadar yaygınlaştı ki IRE ve AIEE`yi birbirinden ayıran teknik sınırlar ayırt edilememeye başladı.

II.Dünya Savaşı`ndan sonra, iki kuruluş artan bir rekabetin içine girdiler.çabaların örtüşmesi ve ikiye katlanması sorunu arttı, birleştirilen komiteler ve toplantılarla sadece kısmen çözülebildi.

AIEE ve IRE IEEE`yi Oluşturma Yolunda:

1961`de IRE ve AIEE`nin önderleri bu sorunları birleşme yoluyla çözmeye karar verdiler.
Bir sonraki yıl birleşme planı hazırlandı ve 1 Ocak 1963`te gerçekleştirildi.

IEEE hakkında daha fazla bilgi edinmek için: www.ieee.org/about/ieee_history.html